ZİYARETÇİLERE YÖNELİK 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE  AYDINLATMA METNİ


A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) 07.04.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş söz konusu kanun doğrultusunda şirketimiz ALFATEK İHR.İTH.Ve PAZARLAMA A.Ş. (Kısaca ALFATEK olarak anılacaktır) veri sorumlusu olarak Kanunun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İşbu bilgilendirme, ALFATEK ’in Kanun kapsamında Ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda ALFATEK tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, şirketimizin kullanmakta olduğu iş yeri ve üretim binalarına ziyaretçi olarak giriş yapmış gerçek kişilerdir.


B. VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

ALFATEK, merkez, dış cephe, kat koridorları, yemekhane, depo, otopark, üretim tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve daha kaliteli hizmet verebilmesi amacıyla, güvenlik kamerasıyla izleme, kayıt, giriş yapılırken kimlik doğrulayıcı belge gösterme, ziyaretçi kartı taşıma kimlik kaydı faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik veri toplamaktadır. İşbu veriler KVKK gereğince, ALFATEK ’e  sözlü olarak vermiş olduğunuz bilgiler, kamera görüntüleri, elektronik, dijital ve teknik kanallar ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. ALFATEK, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, şirketin, müşterilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve müşterilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.

1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.


ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanız alınmaktadır.

Ancak 5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ad, soy ad, ziyaret edilen bölüm bilgisi, telefon numarası, kamera görüntüleri ve giriş-çıkış saatlerinizdir. Şirketimiz tarafından, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


C.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ:


Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

 Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, 1 yıl boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ALFATEK tarafından veya talebiniz üzerine KVKK ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.


Ç. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:


 Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

• Kayıt oluşturulması,

• ALFATEK kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,

• Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,

• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,

• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,

• KVKK’ da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:


Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla ve İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;


  • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
  • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabilecek,
  • Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.E. VERİ SAHİBİNİN MD.11’DE BELİRTİLEN HAKLARI:


Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden ALFATEK ‘e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, şirketimizin merkezinin bulunduğu Ferhatpaşa Mah. Akdeniz Cad. G-63 Sok. No:4 Ataşehir / İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.